Skip to main content

You are browsing in Orona Polska (PL) Change your location

Komunikat prawny

Identyfikacja i własność

Zgodnie z postanowieniami artykułu 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym  niniejszym informujemy, że ta witryna internetowa jest prowadzona przez firmę Orona S.Coop. lub jedną ze spółek jej Grupy (dalej ORONA lub Właściciel). Dane identyfikacyjne Właściciela są następujące:

Orona Corporación

Orona Ideo

Jauregi bidea s/n, 20120 Hernani (Gipuzkoa) Spain

943336600

gdpr@orona-group.com

Warunki korzystania

Korzystanie ze strony internetowej www.orona-group.com podlega zasadom określonym w niniejszym komunikacie prawnym. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na warunki użytkowania określone w komunikacie prawnym.

Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z tej strony.

Poprzez niniejszą stronę internetową ORONA zapewnia dostęp i możliwość korzystania z różnych treści, które ORONA lub jej partnerzy opublikowali za pośrednictwem Internetu. W tym celu użytkownik jest zobowiązany i zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek treści zawartych na stronie internetowej do celów niedozwolonych, zabronionych w niniejszym komunikacie prawnym lub przez obowiązujące przepisy prawa, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób naruszyć, uczynić bezużytecznym, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie z treści, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na jakimkolwiek sprzęcie komputerowym będącym własnością lub wynajętym przez Właściciela, innych użytkowników lub jakiegokolwiek innego użytkownika Internetu.

Na temat usług i treści oferowanych przez stronę internetową www.orona-group.com

Na tej stronie mogą być oferowane następujące rodzaje usług: 

  • Usługi informacyjne, które zapewniają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom, administracji i innym zainteresowanym łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zwiększając tym samym przejrzystość i zrozumienie polityki i działalności firmy ORONA.
  • Interaktywne usługi komunikacyjne, które umożliwiają lepsze kontakty z obywatelami, mediami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, ułatwiając w ten sposób konsultacje dotyczące inicjatyw i polityki firmy ORONA.
  • Serwisy transakcyjne, które umożliwiają dostęp, z obszaru prywatnego, do wszystkich podstawowych form transakcji, takich jak np. operacje finansowe, kadrowe, rejestracja na wydarzenia, zamawianie kursów lub konferencji, uzyskiwanie lub zakup dokumentów itp.

Klauzula o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Grupa Orona i każda z firm wchodzących w jej skład zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza tą witryną, które nie są zarządzane bezpośrednio przez naszego webmastera. Funkcją linków, które pojawiają się na tej stronie, jest wyłącznie poinformowanie użytkownika o istnieniu w Internecie innych źródeł informacji na dany temat, gdzie można rozszerzyć informacje oferowane na niniejszej stronie. Linki te nie oznaczają żadnej sugestii, zaproszenia ani rekomendacji do odwiedzenia stron docelowych, a zatem ORONA nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych linków hipertekstowych. W żadnym wypadku ORONA nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty finansowe, utratę klientów lub utratę zarobków wynikające z korzystania ze strony www.orona-group.com lub innych domen należących do spółek wchodzących w skład Grupy Orona.

Komunikat na temat Copyright 

© Orona

Wszelkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, a w szczególności marki, nazwy handlowe, wzory przemysłowe, teksty, zdjęcia, grafiki, logotypy, ikony, oprogramowanie lub wszelkie inne znaki, które mogą być wykorzystywane w przemyśle i handlu, są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej firmy ORONA lub osób trzecich będących ich właścicielami, które zezwoliły na ich umieszczenie na stronie internetowej. Jakiekolwiek wykorzystanie i/lub powielanie ich bez wyraźnej zgody firmy ORONA w jakikolwiek sposób, w tym w Internecie, włączając w to nazwy domen, sieci społecznościowe, strony internetowe, blogi, fora itp., jest zatem zabronione.

Strona internetowa www.orona-group.com, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych, które nie są wyraźnie dozwolone przez naszą firmę.

Modyfikacja materiałów lub wykorzystanie ich w innym celu stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw w zakresie znaków towarowych.

Ze względów prawnych ORONA może i musi udzielić wszelkich żądanych informacji właściwym organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku nakazu sądowego, który jest wydawany tylko wtedy, gdy sędzia ma silne podejrzenie, że użytkownik prowadził działania niezgodne z prawem. W takim przypadku, w celu współpracy z wymiarem sprawiedliwości, po przedstawieniu wymaganego prawem nakazu sądowego ORONA może rejestrować, a następnie przekazywać policji m.in. informacje dotyczące adresu IP identyfikującego połączenie użytkownika, jak również dokładny czas połączenia, nazwy użytkowników i hasła. W każdym razie adresy IP i czasy połączeń są rejestrowane tylko w tych serwisach, co do których istnieje podejrzenie, że użytkownik może korzystać z nich w sposób nielegalny.

W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp i przeglądanie przez użytkownika oznacza upoważnienie do lub dokonanie zrzeczenia się, przeniesienia, całkowitej lub częściowej cesji tych praw, ani też przyznania jakiegokolwiek prawa lub oczekiwania praw, a w szczególności zmiany, przekształcenia, wykorzystania, reprodukcji, dystrybucji lub publicznego udostępniania tych treści bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy ORONA lub odpowiednich właścicieli.

Odpowiedzialność Właściciela

Użytkownik akceptuje, że strona może zawierać błędy typograficzne lub innego rodzaju błędy, które mogły zostać niezauważone przez Właściciela. Będą one poprawiane według uznania Właściciela w miarę ich identyfikacji. Właściciel zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Strona internetowa może być również okresowo aktualizowana, według uznania Właściciela.
 
Użytkownik powinien mieć również świadomość, że komunikacja za pośrednictwem sieci otwartych narażona jest na szereg zagrożeń, które czynią ją niebezpieczną. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich odpowiednich środków technicznych w celu rozsądnej kontroli tych zagrożeń, w tym za posiadanie zaktualizowanych systemów wykrywania złośliwego oprogramowania, takich jak wirusy, trojany itp., oraz za posiadanie aktualnych łatek bezpieczeństwa dla odpowiednich przeglądarek. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z dostawcą usług internetowych, który może dostarczyć Ci rozwiązania spełniające Twoje potrzeby. 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku ryzyka związanego z wykorzystywanym nośnikiem, ani za szkody spowodowane lukami bezpieczeństwa jego systemów i narzędzi.
 
W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

  • Jakiegokolwiek rodzaju uszkodzenia w sprzęcie komputerowym użytkownika spowodowane przez wirusy, robaki, konie trojańskie lub jakiekolwiek inne szkodliwe elementy. 
  • Wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku awarii lub rozłączeń w sieciach telekomunikacyjnych prowadzących do zawieszenia, anulowania lub przerwania usług oferowanych przez stronę internetową. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do strony internetowej wymaga usług świadczonych przez osoby trzecie pozostających poza kontrolą Właściciela (przykładowo operatorów sieci telekomunikacyjnych), których niezawodność, jakość, ciągłość i działanie nie należy do obowiązków Właściciela, ani nie wchodzi w zakres jego odpowiedzialności za zagwarantowanie dostępności usługi. 

Różne

  • Niniejszy komunikat prawny nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim.
  • W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszym komunikacie prawnym zostanie uznane za nieważne, zostanie ono wycofane lub zastąpione. W każdym przypadku takie stwierdzenie nieważności nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.
  • Niniejszy komunikat prawny oraz wszelkie inne roszczenia, które mogą powstać między stronami w związku z nim, podlegają prawu hiszpańskiemu.
  • Spory o jakimkolwiek charakterze, które z jakiegokolwiek powodu mogą powstać między stronami w związku z ważnością, zgodnością, niezgodnością lub interpretacją niniejszego komunikatu prawnego, zostaną przedłożone sądom i trybunałom w San Sebastian (Gipuzkoa, Hiszpania).

Powrót do góry