Skip to main content

You are browsing in Orona Nederland (NL) Change your location

Privacybeleid

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming melden we u dat de persoonsgegevens die u heeft verstrekt worden verwerkt conform de hierna vermelde bepalingen.

GEGEVENSBEHEERDER

De contactgegevens van de gegevensbeheerder zijn als volgt:

 • Bedrijfsnaam: Orona NL (het “Bedrijf”), een bedrijf van de Orona Group
 • Postadres: Curieweg 17, 2408 BZ, Alphen Aan Den Rijn
 • Telefoonnummer.: +31 172 44 61 16
 • Contact inzake de AVG: gdpr@orona-group.com

  DOEL EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

  • Orona kan uw persoonsgegevens verwerken krachtens onderstaande rechtsgrond en voor de volgende doeleinden:

  Verwerking van gegevens van klanten van Orona

   • Beheer, uitvoering en controle van de contractuele relatie tussen u en Orona op grond van het bestaan van een dergelijke relatie. Dit doeleinde omvat tevens de verwerking die nodig is voor het verlenen van technische ondersteuning, het organiseren van mogelijke trainingen, het innen van schulden, het reageren op klachten, storingen en claims en het beoordelen door Orona van de kwaliteit van de verleende diensten.
   • Het opnemen van telefoongesprekken in het kader van noodsituaties die zich kunnen voordoen in liften, op grond van het gerechtvaardigde belang van Orona om naleving te garanderen van de contractuele relatie die is aangegaan met de klanten.
   • Op grond van haar gerechtvaardigde belang om u een completere service te verlenen en uw tevredenheid te vergroten kan Orona u reclame sturen en/of uitnodigingen voor evenementen met betrekking tot de producten en diensten die u van Orona heeft gekocht. Op grond van haar gerechtvaardigde belang om haar evenementen te promoten kan Orona op deze evenementen beelden vastleggen en die beelden opnemen in de publicaties daarover.

   U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht om bezwaar te maken onder de voorwaarden die in deze bepaling zijn vastgelegd.

   Verwerking van gegevens van leveranciers van Orona

   • Beheer van precontractuele zorvuldigheidsrisico's en regelgevingsrisico's en controle van naleving waar nodig op grond van het gerechtvaardigde belang van Orona om onze verplichtingen inzake bedrijfsrisico's en beveiliging na te komen en om de wettelijke verplichtingen na te komen die in dit kader van toepassing zijn.
   • Beheer, uitvoering en controle van de contractuele relatie tussen u en Orona op grond van het bestaan van een dergelijke relatie.
   • Daarnaast kan Orona u op grond van haar gerechtvaardigde belang om haar leveranciers aan zich te binden uitnodigingen voor evenementen sturen met betrekking tot de producten en diensten van Orona. Op grond van haar gerechtvaardigde belang om haar evenementen te promoten kan Orona beelden op deze evenementen maken en ze opnemen in publicaties daarover. 
   • U kunt gebruikmaken van uw recht om bezwaar te maken onder de voorwaarden die in deze bepaling zijn vastgelegd voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

   Bezoekerscontacten

   Beheer van de contractuele en/of zakelijke relatie met Orona op grond van haar gerechtvaardigde belang om een dergelijke relatie effectief te beheren.

   Videotoezicht en toegangscontrole

   Om de benodigde verwerking uit te voeren voor het controleren van de toegang tot de faciliteiten van Orona en om beelden vast te leggen door videobewakingscamera's te plaatsen bij toegangspunten, alleen met het doel en op grond van het gerechtvaardigde belang van Orona om de veiligheid van de personen, goederen en materialen op haar faciliteiten te garanderen.

   OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

   Orona slaat de gegevens op zolang de contractuele relatie met u bestaat of zolang dat nodig is om de verwerking in kwestie uit te voeren, en gedurende de wettelijke termijn of wettelijke verjaartermijn die in de toepasselijke wetgeving is vastgelegd.

   De opnames en informatie met betrekking tot de toegang tot de faciliteiten worden tot één maand nadat ze zijn verzameld opgeslagen, waarna ze worden gewist, tenzij ze moeten worden opgeslagen als bewijs van gedrag dat inbreuk maakt op de integriteit van personen, goederen of faciliteiten.

   ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS EN INTERNATIONALE OVERDRACHT

   Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan andere bedrijven in de bedrijvengroep waarvan Orona deel uitmaakt, op grond van het bestaan van een gerechtvaardigd belang, vanwege de behoefte van bedrijven om met elkaar te interageren en communiceren met het oog op een succesvol resultaat van hun activiteiten (interne reclamedoeleinden), en aan de relevante overheidsorganen, indien dat wettelijk verplicht is.

   Daarnaast kunnen andere groepsbedrijven voor het centraliseren van het beheer van de contractuele relatie en providers van IT-diensten en/of technologische diensten, beveiligingsbedrijven, callcenters, juridische adviseurs en bedrijven die evenementen organiseren, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens als gegevensverwerkers.

   Orona kan uw persoonsgegevens internationaal overdragen aan groepsbedrijven en/of serviceproviders buiten de Europese Economische Ruimte. Indien de overdrachten niet worden beschermd in dezelfde mate als voorgeschreven in de wetgeving die geldt voor Orona in Europa,  zal Orona ervoor zorgen dat de vereiste beschermingsmaatregelen worden geïmplementeerd door middel van standaard contractuele bepalingen

   Stuur voor meer informatie een e-mail naar gdpr@orona-group.com.

   RECHTEN

   U kunt gebruikmaken van de volgende rechten: 

   • Recht van inzage van uw persoonsgegevens om te weten welke gegevens worden verwerkt en welke verwerkingsoperaties worden uitgevoerd met deze gegevens;
   • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens.
   • Recht op wissing van uw persoonsgegevens.
   • Recht van bezwaar, dat wil zeggen om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie.
   • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (dat wil zeggen als u de juistheid van uw gegevens betwist en dat wordt gecontroleerd).
   • Recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen om de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gangbare en machineleesbare vorm en om deze gegevens over te dragen aan een andere beheerder.

   Als u gebruik wilt maken van deze rechten, stuur dan een e-mail naar gdpr@orona-group.com. Na ontvangst van uw verzoek wordt u geïnformeerd over verdere informatie of documentatie die moet worden verstrekt om gebruik te maken van deze rechten voor zover nodig om op uw verzoek te reageren.

   Tevens kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming indien u niet tevreden bent over de manier waarop u gebruik heeft kunnen maken van uw rechten.

    

   Terug naar boven