Skip to main content

You are browsing in Orona België (NL) Change your location

Gebruiksvoorwaarden

We melden u dat deze website wordt beheerd door Orona (de “Eigenaar”). De gegevens van de Eigenaar zijn de volgende:

Bedrijfsnaam: Orona, dat deel uitmaakt van de Orona Group.

 • Postadres:Mannebeekstraat 3, B8790, Waregem
 • Telefoonnummer.: +32 56 35 85 80
 • E-mail:  info@orona.be

Voor het gebruik van de website https://www.orona.be (de "website") gelden de voorschriften die in deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd ("voorwaarden"). Door gebruik te maken van de website aanvaardt u de bepalingen in deze voorwaarden.

Als u het niet eens bent met alle bepalingen en voorwaarden, verzoeken wij u om de site niet te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door ze op de website te veranderen.  Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15 februari&nbsp2021.

Toegang tot de site

De website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen van achttien jaar of ouder. Door de website te gebruiken bevestigt u ons dat u aan deze voorwaarde voldoet of dat u, als u jonger bent dan achttien, toestemming heeft gekregen van uw ouder of voogd om deze website te gebruiken.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur (computer, laptop, netbook, tablet of ander mobiel apparaat) voldoet aan alle technische specificaties die vereist zijn om de website te bezoeken en te gebruiken en compatibel is met de website.

Van tijd tot tijd kunnen we voor bepaalde gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd de toegang beperken tot bepaalde functies, delen of inhoud van de website of tot de gehele website. U dient ervoor te zorgen dat uw registratiegegevens juist zijn. Als u kiest voor een inlogidentiteit (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord of een andere identificatiecode) als onderdeel van onze veiligheidsprocedures of als een dergelijke inlogidentiteit aan u wordt toegekend, dient u deze informatie geheim te houden en niet aan anderen te verstrekken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw inlogidentiteit plaatsvinden en dient ons direct in kennis te stellen van ongeautoriseerd gebruik of andere veiligheidslekken waarvan u kennis neemt. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om inlogidentiteiten te deactiveren als u naar onze mening niet voldoet aan bepalingen van deze voorwaarden of als gegevens die u verstrekt om u als gebruiker te registreren onjuist blijken te zijn.

Via de website verleent de Eigenaar toegang tot en toestemming voor gebruik van de inhoud die de Eigenaar of diens medewerkers op internet hebben geplaatst. U verklaart dat u geen gebruik zult maken van inhoud van de website op onwettige manieren die worden verboden in deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving en die leiden tot inbreuk op de rechten en belangen van derden of die op welke wijze ook zorgen voor beschadiging, deactivering of overbelasting van de inhoud, hardware, documenten en bestanden die eigendom zijn van of gehuurd worden door de Eigenaar, andere gebruikers of andere internetgebruikers of die zorgen voor de onmogelijkheid om die inhoud, hardware, documenten en bestanden te gebruiken.

Over de inhoud en diensten die op de website worden aangeboden

Op deze website kunnen de volgende soorten diensten worden aangeboden:

 • Informatiediensten die burgers, media, bedrijven, overheidsinstellingen en andere geïnteresseerden eenvoudige en effectieve toegang bieden tot informatie om de transparantie en inzichtelijkheid van het beleid en de activiteiten van de Eigenaar te vergroten.
 • Interactieve communicatiediensten die zorgen voor een beter contact met burgers, de media, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en het algemene publiek en daarmee de mogelijkheid bieden om vragen te stellen over het beleid en de initiatieven van de Eigenaar.

Transactiediensten die toegang bieden, via het besloten deel van de site, tot alle basistransacties, zoals financiële transacties, personeelstransacties, aanmelding voor evenementen, cursussen of congressen, het aanvragen of kopen van documenten, enzovoort.

Wat u mag doen

U mag de website alleen gebruiken voor niet-commercieel gebruik en alleen overeenkomstig deze voorwaarden. U mag inhoud van de website ophalen en weergeven op een computerscherm, afzonderlijke pagina's afdrukken en kopiëren en deze pagina's elektronisch opslaan conform de volgende paragraaf. Voor bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de website kunnen tevens aanvullende voorwaarden gelden, en waar dat het geval is, worden ze op het scherm weergegeven of zijn ze toegankelijk via een koppeling.

Wat u niet mag doen

U mag het volgende niet doen, tenzij in deze voorwaarden expliciet anders wordt aangegeven:

 • inhoud 'schrapen' of inhoud van de website opslaan op een server of een ander elektronisch apparaat dat met een netwerk is verbonden of een elektronische database creëren door systematisch alle inhoud van de website te downloaden en op te slaan;
 • inhoud van de website verwijderen of veranderen of proberen de beveiliging te omzeilen of het correcte functioneren van de website of de server waarop de website is gehost nadelig te beïnvloeden; of 
 • koppelingen creëren naar de website vanuit een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, hoewel u mag doorverwijzen vanuit een website die door u wordt beheerd op voorwaarde dat de koppeling niet misleidend is en er duidelijk wordt aangeven wat de bestemming daarvan is, dat u niet suggereert dat wij u, uw website of door u aangeboden producten of diensten ondersteunen, dat u verwijst naar de homepage van de website (en die niet 'framet' of kopieert) en dat de gekoppelde website geen inhoud bevat die onwettig, bedreigend, kwetsend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk of beledigend is of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

U mag de website en alles op de website alleen gebruiken voor wettige doeleinden (conform alle toepasselijke wet- en regelgeving), op een verantwoordelijke manier, en niet op een manier die schadelijk is voor onze naam of reputatie of die van onze partners.

Alle rechten die krachtens deze voorwaarden aan u worden verleend, vervallen onmiddellijk indien u zich niet volledig aan deze voorwaarden houdt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website (inclusief tekst, graphics, software, foto's en andere beelden, video's, geluiden, handelsmerken en logo's) zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Tenzij hier expliciet anders wordt aangegeven, geeft niets in deze voorwaarden u rechten ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van ons of onze licentiegevers, en u verklaart dat u geen eigendomsrechten verkrijgt door inhoud van de website te downloaden. Als u pagina's van de website afdrukt, kopieert of opslaat (op de manier die in deze voorwaarden wordt toegestaan), dient u ervoor te zorgen dat opmerkingen over copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in de originele inhoud worden gereproduceerd.

Inhoud

Van tijd tot tijd kunnen we de vorm en inhoud van de website wijzigen. U gaat ermee akkoord dat u de website gebruikt zoals die (beschikbaar) is en op eigen risico.

We proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op de website (die geen door gebruikers gegenereerde inhoud is) juist is, maar die informatie is niet bedoeld als autoriteit of advies waarop moet worden vertrouwd. Voordat u beslissingen neemt op grond van dergelijke informatie, kunt u het best ons of een relevante informatiebron raadplegen.

Wij garanderen niet dat inhoud van de website juist, compleet, actueel, correct, betrouwbaar, volledig, hoogwaardig, geschikt voor een bepaald doel of origineel is, en voor zover de wet dat toestaat worden alle geïmpliceerde garanties, voorwaarden en ander bepalingen van welke aard ook hierbij uitgesloten, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard ook doordat u of iemand anders de website gebruikt of op de inhoud daarvan vertrouwt.

Wij garanderen niet en kunnen niet garanderen dat inhoud van de website vrij is van virussen en/of een andere code met vervuilende of destructieve onderdelen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om adequate IT-beveiligingsmiddelen te implementeren (inclusief antiviruscontroles en andere veiligheidscontroles) om te voldoen aan uw specifieke vereisten op het gebied van de veiligheid en betrouwbaarheid van de inhoud.

Uw persoonlijke informatie

Op het gebruik van uw persoonlijke informatie die aan of via de website wordt verstrekt is ons Privacybeleid van toepassing.

Externe koppelingen

De Orona Group en elk van de daartoe behorende bedrijven wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af voor informatie buiten deze website die niet direct door onze webmaster wordt beheerd. De op deze pagina opgenomen koppelingen dienen uitsluitend om gebruikers te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op het internet waar zij meer informatie kunnen verkrijgen die verband houdt met de inhoud van deze website. Deze koppelingen vormen geen suggestie, uitnodiging of aanbeveling voor het bezoeken van de pagina's waarnaar ze verwijzen en de Eigenaar is dan ook niet aansprakelijk voor het resultaat dat via dergelijke koppelingen (hyperlinks) wordt verkregen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of voor informatie die daarop wordt verstrekt, en we garanderen niet dat ze te allen tijde beschikbaar zijn. Het feit dat we koppelingen naar dergelijke externe sites opnemen betekent niet dat we de beheerders of adverteerders van de sites steunen of met hen samenwerken.

Copyrightvermelding

© Orona

Alle inhoud op deze website, en in het bijzonder de merken, handelsnamen, industriële ontwerpen, teksten, foto's, grafieken, logo's, iconen, software en andere merktekens die industrieel en commercieel kunnen worden gebruikt, wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de Eigenaar of van derde eigenaars die toestemming hebben gegeven om de inhoud op deze website te gebruiken. Daarom is het gebruiken en/of reproduceren daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming van de Eigenaar verboden via welk medium dan ook, met inbegrip van het internet, en dit omvat domeinnamen, sociale netwerken, websites, blogs, forums, enzovoort.

De website https://www.orona.be/ mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf.

Wijziging van de inhoud of het gebruik ervan voor andere doeleinden geldt als inbreuk op het copyright en andere gedeponeerde handelsmerken.

Om juridische redenen kan en moet de Eigenaar conform de toepasselijke wetgeving alle vereiste informatie verstrekken aan de bevoegde instanties indien een daartoe strekkend gerechtelijk bevel is ontvangen. Dergelijke gerechtelijke bevelen worden alleen uitgevaardigd als een rechter het redelijke vermoeden heeft dat een gebruiker illegale activiteiten heeft uitgevoerd. In dergelijke gevallen, en met het oog op medewerking met de gerechtelijke instanties, kan de Eigenaar informatie vastleggen en vervolgens aan de politie verstrekken (na ontvangst van het wettelijk vereiste gerechtelijke bevel) over het IP-adres van een gebruiker, en dat geldt tevens voor onder meer de exacte verbindingstijd, gebruikersnamen en wachtwoorden. In alle gevallen geldt dat IP-adressen en verbindingstijden alleen worden vastgelegd voor diensten waarbij het vermoeden bestaat dat een gebruiker de diensten mogelijk kan gebruiken voor onwettige doeleinden.

In geen geval impliceert de toegang tot en navigatie op de website door de gebruiker toestemming, het afzien van genoemde rechten, de gehele of gedeeltelijke overdracht van die rechten of de toekenning van rechten of verwachte rechten, met name inzake de wijziging, transformatie, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van dergelijke inhoud zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Eigenaar of de desbetreffende Eigenaars.

Aansprakelijkheid van de eigenaar

De gebruiker aanvaardt dat de website typefouten of andere fouten kan bevatten die de Eigenaar niet zijn opgevallen. Dergelijke fouten worden naar goeddunken van de Eigenaar gecorrigeerd als en wanneer ze worden ontdekt. De Eigenaar aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid. Tevens kan de website periodiek naar goeddunken van de Eigenaar worden bijgewerkt.

Voorts dient u te beseffen dat communicatie via open netwerken is blootgesteld aan meerdere bedreigingen en daarom niet veilig is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van adequate technische maatregelen om deze bedreigingen op redelijke wijze te beheren, inclusief het installeren van bijgewerkte antivirus- en antimalwaresoftware en van bijgewerkt beveiligingspatches voor uw browser. Indien u meer informatie wilt krijgen over veiligheidsoplossingen die aan uw specifieke behoeften voldoen, neem dan contact op met uw internetserviceprovider.

Voor zover de wet dat toestaat aanvaardt de Eigenaar geen aansprakelijkheid voor schade of verlies voor u als gevolg van risico's die inherent zijn aan het gebruikte medium of voor schade of verlies als gevolg van kwetsbare plekken in uw systemen en tools.

Divers

Niets in deze voorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid jegens u:

 • voor sterfgevallen of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;
 • voor een frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken;
 • voor het niet-nakomen van voorwaarden waarin wordt voorzien in de Consumer Rights Act 2015 van het Verenigd Koninkrijk en die krachtens de wet niet kunnen worden beperkt of uitgesloten; of
 • voor andere zaken die krachtens de wet niet kunnen worden beperkt of uitgesloten.
 • Overeenkomstig het voorgaande: als u een consument bent en geen zakelijk gebruiker, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u voor bedrijfsschade, en als u een zakelijk gebruiker bent, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u voor indirecte schade of gevolgschade of voor verlies van winst, inkomsten, contracten, gegevens, goodwill of andere vergelijkbare verliezen, en indien wij wel aansprakelijk zijn voor schade voor u, blijft die aansprakelijkheid strikt beperkt tot schade die redelijkerwijs te voorzien was geweest.

Overeenkomstig het voorgaande aanvaardt de Eigenaar geen aansprakelijkheid voor:

 • Schade of verlies van welke aard ook voor uw computerhardware als gevolg van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke onderdelen.
 • Schade of verlies van welke aard ook voor u als gevolg van storingen of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken waarbij de aangeboden websitediensten worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken. U aanvaardt dat toegang tot de site diensten van derden vereist waarover de Eigenaar geen controle heeft (bijvoorbeeld van beheerders van telecommunicatienetwerken) en dat de Eigenaar niet aansprakelijk is voor de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking van dergelijke diensten en dat de Eigenaar niet verantwoordelijk is voor het garanderen van de beschikbaarheid van de dienst.
 • In deze voorwaarden worden geen rechten toegekend aan derden.
 • Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig en ongeldig worden verklaard, worden die bepalingen vervangen of verwijderd. Onder geen beding heeft dat gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 • Op deze voorwaarden en andere claims tussen de partijen in verband daarmee is de Engelse wetgeving van toepassing.

Conflicten ten aanzien van de geldigheid, uitvoering, schending of interpretatie van deze voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbanken van Engeland. 

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden of problemen heeft met de site, stuur dan een e-mail naar gdpr@orona-group.com of bel ons op +32 56 35 85 80 tussen 9 en 17 uur van maandag tot vrijdag. U kunt ook een brief sturen naar: Mannebeekstraat 3, B8790, Waregem

Terug naar boven